dinili

adj/adv religious (of or relating to religion)

Etymology: dini + -li