antili

adj/adv opposing, opposingly

Etymology: anti + -li