anjengili

adj/adv safety (of safety)

Etymology: anjen + -gi + -li