Vyetnamli

adj/adv Vietnamese

Etymology: Vyetnam + -li