Kuprosli

adj/adv Cypriot

Etymology: Kupros + -li