Grenadali

adj/adv Grenadian

Etymology: Grenada + -li