turiya

[Missing Translation]Etymology: turi + -ya