komunista

[Missing Translation]Etymology: komun + -ista

[Missing Translation]Vocabulary tags: politi