egalyayen

[Missing Translation]Etymology: egal + -ya + -yen