Nayjerili

[Missing Translation]Etymology: Nayjeri + -li