Amerikayen

[Missing Translation]Etymology: Amerika + -yen