yene

[Missing Translation]Synonym: bioyen

[Missing Translation]Etymology: Am oko -yen.