sampoyen

[Missing Translation]Etymology: sampo + -yen