presidiyen

[Missing Translation]Etymology: presidi + -yen