ogaryen

[Missing Translation]Etymology: ogar + -yen