nefrayen

[Missing Translation]Etymology: nefra + -yen