manyen

[Missing Translation]Etymology: man + -yen