kokiyen

[Missing Translation]Etymology: koki + -yen