kitabudomyen

[Missing Translation]Etymology: kitabu + -dom + -yen