goyonyen

[Missing Translation]Etymology: goyon + -yen