fempoemayen

[Missing Translation]Etymology: fem- + poema + -yen