dentaciyen

[Missing Translation]Etymology: denta + -ci + -yen