bonoyen

[Missing Translation]Etymology: bono + -yen