bisnesyen

[Missing Translation]Etymology: bisnes + -yen