bimaryendom

[Missing Translation]Synonym: hospital

[Missing Translation]Etymology: bimar + -yen + -dom