bahariyen

[Missing Translation]Synonym: naviyen

[Missing Translation]Etymology: bahari + -yen