azizuyen

[Missing Translation]Synonym: belubiyen

[Missing Translation]Etymology: azizu + -yen