Yehudiyen

[Missing Translation]Etymology: Yehudi + -yen