Vyetnamyen

[Missing Translation]Etymology: Vyetnam + -yen