Tayyen

[Missing Translation]Etymology: Tay + -yen