Kanadayen

[Missing Translation]Etymology: Kanada + -yen