xorkonegi

[Missing Translation]Etymology: xor- + kone + -gi