nendoxodo

[Missing Translation]Etymology: nen- + doxo + -do