mingoya

[Missing Translation]Etymology: mingo + -ya