Rundi

[Missing Translation]Etymology: Rundisa (Uburundi)

[Missing Translation]Vocabulary tags: dexa