Polska

[Missing Translation]Etymology: Polish (Polska)

[Missing Translation]See also: Polskali, Polskasa, Polskayen

[Missing Translation]Vocabulary tags: dexa