Paki

[Missing Translation]Etymology: Urdu (پاکستان “Pakistan”)

[Missing Translation]See also: Pakili, Pakiyen

[Missing Translation]Vocabulary tags: dexa