Newzelandi

[Missing Translation]Etymology: Englisa (New Zealand)

[Missing Translation]Vocabulary tags: dexa