Cungwo

[Missing Translation]Etymology: Putunhwa (中国 “zhōngguó”), Hangusa (중국 “jung-gug”), Niponsa (中国 “chūgoku”), Vyetnamsa (Trung Quốc)

[Missing Translation]See also: Cungwoli, Cungwoyen

[Missing Translation]Vocabulary tags: dexa