nenkararmey

[Missing Translation]Etymology: nen- + karar + -mey