Komorili

[Missing Translation]Etymology: Komori + -li