presen

[Missing Translation]Antonym: awsen

[Missing Translation]Etymology: Englisa (present, presence), Fransesa, Espanisa

[Missing Translation]See also: pre-, presenya