namexi

Étymologie : name + -xi

[Texte encore non traduit]Vocabulary tags: gramati