kwantixi

Étymologie : kwanti + -xi

[Texte encore non traduit]Vocabulary tags: gramati