Espani

Étymologie : Espanisa (España)

Voir aussi Espaniyen, Espanisa, Espanili.

[Texte encore non traduit]Vocabulary tags: dexa