Cungwo

Étymologie : Putunhwa (中国 “zhōngguó”), Hangusa (중국 “jung-gug”), Niponsa (中国 “chūgoku”), Vyetnamsa (Trung Quốc)

Voir aussi Cungwoli, Cungwoyen.

[Texte encore non traduit]Vocabulary tags: dexa