Vocabulary Tags

eskolya

n education

abece, alim, alimlogi, alimxey, alimyen