volkanoli

adj/adv volcanic, volcanically

Etymology: volkano + -li