velosiya

n fastness, quickness

Etymology: velosi + -ya