nenperfetoxey

n (an) imperfection

Etymology: nen- + perfeto + -xey